ELISABETH ZAHND

Kraftfelder I–V
Fotografie, 50x60 cm, 1987


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd