ELISABETH ZAHND

Mangroven I-VI
Inkjet Print, 48x60 cm, 2007


 


 


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd