ELISABETH ZAHND

Nature morte I–VI
93x131 cm, 2012


 


 


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd