ELISABETH ZAHND

Nachtpalmen I–VI
Fotografie, Barytpapier, 30x40 cm, 1993


 


 


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd