ELISABETH ZAHND

Passagen I–VI
Inkjet Print, 48x60 cm, 2013


 


 


 


 


 


 


 


 

©2012, Elisabeth Zahnd