ELISABETH ZAHND

Copyright 2007-2017
Built with Indexhibit

Kraftfelder I–V
Fotografie, 50x60 cm, 1987

 
 
 
 
 
©2012, Elisabeth Zahnd